Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

Legal e privacidade

Última modificación: 27/12/2022

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación faise constar:

1.1. Datos identificativos da responsable

A titular desta páxina cuxa actividad social consiste na presentación de servicios de revisión e tradución editorial é María del Carmen Alonso Seisdedos con domicilio social en Tomiño (Pontevedra), teléfono 696326397 e correo electrónico: cartas@mariaalonsoseisdedos.gal

1.2 Uso do sitio web

A web proporciona o acceso a informacións, servicios e datos (en adiante, «os contidos») propiedade de María C. Alonso Seisdedos. Ti, como usuario, asumes a responsabilidade do uso da web. María C. Alonso Seisdedos resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao meu xuízo, no resultaran adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, María C. Alonso Seisdedos non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través do blog ou outras ferramentas de participación que se poidan crear, consonte o previsto na normativa de aplicación.

1.3 Captura de información

Non utilizamos cookies de terceiros, só as cookies técnicas necesarias para que funcione WordPress.

A información que nos envías a través do formulario de contacto queda gardada nos servidores de Dinahosting. Podes acceder, rectificar e suprimir os teus datos enviándome un email a cartas@mariaalonsoseisdedos.gal.

1.4 Propiedade intelectual e industrial:

María C. Alonso Seisdedos por si ou como cesionario é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos nela (a título enunciativo, imaxes, vídeos e textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamiento, acceso e uso, etc.), titularidade de María C. Alonso Seisdedos ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados.

Calquera uso non autorizado previamente por María C. Alonso Seisdedos será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

1.5 Exclusión de garantías e responsabilidade

María C. Alonso Seisdedos non sei responsable, en ningún caso, dos danos e perdas de calquera natureza que se puidesen ocasionar, a título enunciativo, por erros ou omisións nos contidos, por falta de dispoñibilidade do sitio web —que realizará paradas periódicas por mantementos técnicos—, así como pola transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, malia adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

1.6 Modificacións

María C. Alonso Seisdedos resérvase o derecho de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa web, pudendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servicios que se prestan nela como a forma na que estes aparecen presentados ou localizados.

1.7. Xeneralidades

María C. Alonso Seisdedos perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida da súa web, exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

1.8. Modificación das presentes condicións e duración

María C. Alonso Seisdedos poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, que serán debidamente publicadas. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes mentres non sexan modificadas por outras debidamente publicadas.